Regulamin

działalności stowarzyszenia zwykłego pn.

3 grosze ”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę „3 grosze”, w dalszej części regulaminu zwane „Stowarzyszeniem”.

2.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

3.Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

4.Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa mazowieckiego.

6.Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

7.Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, logo graficznego i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ich treść i kształt graficzny zatwierdza Zebranie Członków Stowarzyszenia.

8.Znaki graficzne oraz pieczęcie używane przez Stowarzyszenie stanowią jego własność.

II. Cele i środki działania

§ 2

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. prowadzenie wszechstronnej działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia, sportu

  i zdrowego trybu życia;

 2. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, a zwłaszcza pomoc zwierzętom bezdomnym, zaniedbanym, krzywdzonym i wykorzystywanym do celów niezgodnych

  z ich naturą;

 3. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 4. niesienie pomocy w każdym wymiarze, a w szczególności pomocy bytowej, edukacyjnej osobom cierpiącym z powodu samotności, wykluczenia społecznego i trudnej sytuacji życiowej, materialnej lub zdrowotnej niezależnie od wieku, wyznania czy narodowości.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatne:

a)organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, konferencji; sesji naukowych, prelekcji, prezentacji, odczytów, zajęć pozalekcyjnych;

 1. organizowanie i prowadzenie grupowych i indywidualnych form terapii, pomocy

  i edukacji psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

 2. integrowanie członków Stowarzyszenia poprzez aktywną działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

 3. współpracę z innymi organizacjami, w kraju i za granicą, realizującymi podobne cele;

 4. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami;

 5. organizowanie i koordynowanie działań na rzecz wolontariatu;

 6. organizowanie imprez, akcji plenerowych służących realizacji celów Stowarzyszenia;

 7. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym poprzez prowadzenie strony internetowej promującej działalność Stowarzyszenia;

 8. pełnienie stałych dyżurów członków Stowarzyszenia jako podstawowej formy pierwszego kontaktu z poszukującymi pomocy;

 9. udzielaniu pomocy merytorycznej, finansowej i rzeczowej;

 10. integrowanie osób sprawnych i niepełnosprawnych;

 11. dokarmianie bezdomnych zwierząt,

 12. przygotowywanie psów i kotów do adopcji (sterylizacja, kastracja, odrobaczanie, szczepienie) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III. Członkostwo

§ 3

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemne oświadczenie

o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.

2.O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Przedstawiciel. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji o odmowie przyjęcia go do Stowarzyszenia.

3.Utrata członkostwa następuje w przypadku:

a/śmierci członka,

b/pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela,

c/utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

d/utraty praw publicznych,

d/wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu:

* niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,

* nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

4.Decyzję w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Przedstawiciel reprezentujący. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Przedstawiciela reprezentującego.

5.Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

a)przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,

b)terminowe uiszczanie składek członkowskich,

c)popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

IV. Zebranie Członków oraz Przedstawiciel reprezentujący

§ 4

1.Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

2.Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.

3.Do wyłącznych kompetencji Zebrania Członków należą w szczególności:

a)wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia;

b)przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu;

c)kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela;

d)rozpatrywanie odwołań od decyzji przedstawiciela w sprawach członkowskich;

e)podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

f)ustalanie wysokości składki członkowskiej;

g)rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela.

4.Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności:

a)w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b)w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

5.Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia, wybór i odwołanie Przedstawiciela oraz wykluczenie członka ze Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności

co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

6.Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

7.Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 3 lata.

8.Do kompetencji Przedstawiciela należy:

 1. przyjmowanie członków do Stowarzyszenia oraz pozbawianie członkostwa

  w Stowarzyszeniu;

 2. wykonywanie uchwał Zebrania Członków,

 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 4. zwoływanie Zebrania Członków.

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 5

1.1.Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątków Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

1.2.Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zebrania Członków.

1.3.Podejmowanie przez Przedstawiciela czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

1.4.Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są:

a)nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

b)ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

c)zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

d)przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

e)zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

VI. Postanowienia końcowe

§ 6

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zebrania Członków podjętej w trybie § 4 pkt 5.

 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia oraz wyznacza likwidatora.

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

Zachęcamy do kontaktu z nami...

            znajdziesz nas tutaj:

 Stowarzyszenie pn. " 3 grosze          

 e-mail: biuro@3-grosze.pl

 

konto bankowe do przekazywania darowizn:

79 1540 1287 2216 0000 8021 0001